เหรียญทำน้ำมนต์

              เมื่อปลายปี ๒๕๔๘ ต่อต้นปี ๒๕๔๙ อาตมาป่วยหนัก พระ ท่านเสด็จมาบอกว่า “ยิ่งนานไปโรคภัยไข้เจ็บของคน ก็จะยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามแรงกรรมที่กระทำไว้ ทำให้การรักษาโรคโดยหมอแผนปัจจุบันเป็นไปโดยยาก แต่ก็ไม่เกินความสามารถของ “พระ” ไปได้”
              ท่านสั่งให้ทำเหรียญสำหรับทำน้ำมนต์รักษาทุกโรค แต่ไม่ให้ทำมาก ด้วยเหตุผลว่า “กำลังใจของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ผู้ที่กำลังใจต่ำ เอาไปใช้แล้วไม่ได้ผล จะมีโทษจากการปรามาสพระรัตนตรัย”

              วิธีใช้ เอาน้ำสะอาดใส่ลงในภาชนะ อาราธนาเหรียญลงแช่ในน้ำกราบขอบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหมด มีพระสารีบุตรมหาเถระเจ้าเป็นประธาน ขอได้โปรดทำให้น้ำมนต์นี้เป็นยา รักษาสรรพโรคาพาธทั้งในร่างกายของคนและสัตว์ ให้หายโดยฉับพลันด้วยเถิด จากนั้นว่า นะโม ๓ จบ อิติปิโส (สามห้อง) ๗ จบ นะมะพะทะ ๑๕ จบ แล้วอาราธนาน้ำมนต์ดื่มหรืออาบตามอัธยาศัย จะทำครั้งเดียวแล้วเติมไปเรื่อย ๆ ก็ได้ ถ้าไม่มั่นใจในความสะอาด อนุญาตให้เอาน้ำมนต์ไปต้มได้

              ข้อควรระวัง เนื่องจากเหรียญทำน้ำมนต์นั้น พระท่านให้ทำด้วยทองคำ นาก หรือเงินเท่านั้น แต่วัสดุดังกล่าวปัจจุบันราคาสูงมาก จึงกราบขออนุญาตพระท่านทำเป็นเหรียญญชุบทองแทน
              เหรียญชุบทอง ควรจะเลี่ยมกรอบ เพราะถ้าทองลอกจะหมดอานุภาพทันที
              แต่ถึงทองลอกแล้วก็ตาม ถ้าเรานำไปชุบใหม่แล้วทำการปลุกเสกด้วย อิติปิโส ๓ ห้อง (อิติปิโสฯ สวากขาโตฯ สุปฏิปันโนฯ) ๑๐๘ จบ นะมะพะทะ ๑๐๘ จบ ก็ใช้ได้เหมือนเดิมทุกประการ