ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ณ วัดพระธาตุห้าดวง อ.ลี้ จ.ลำพูน
********************************

              ด้วยทางคณะสงฆ์อำเภอลี้ จ.ลำพูน มีความเห็นพ้องต้องกันว่า จำเป็นต้องจัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในอำเภอ เพื่อให้เป็นสถานที่เรียนหนังสือของพระภิกษุและสามเณร ในสายสามัญ และบาลี เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรในอำเภอลี้และอำเภอใกล้เคียง เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและยากจน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโรงเรียนในอำเภอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อรักษาและสืบอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป จึงมีมติให้จัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น ณ วัดพระธาตุห้าดวง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑๐ ห้องเรียน ใช้งบในการก่อสร้างประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งทางคณะศิษยานุศิษย์จะได้ร่วมกันทอดผ้าป่าถวายสร้างอาคารเรียน สำหรับพระภิกษุและสามเณร เพื่อนำปัจจัยมาก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดเรียนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ นี้
              จึงขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมสร้างบารมีทานอันยิ่งใหญ่ โดยร่วมกันถวายปัจจัยเพื่อสร้างอาคารเรียนให้กับพระภิกษุ และสามเณรในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา และขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีธรรมของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธทุก ๆ พระองค์ พระอรหันต์ทั้งหลาย พระอริยเจ้า ครูบาอาจารย์ พรหม เทวดา ทั้งหมด ตลอดจนถึงบารมีขององค์พระเมโตธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ และผลแห่งบุญที่ท่านได้บำเพ็ญมา จงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลาย ให้มีความเป็นอยู่อย่างเป็นสุข ปราศจากอุปทวันตรายทั้งปวง มีความรุ่งเรืองในการดำรงชีวิต เจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าถึงอริยมรรค อริยผล เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้...เทอญ
              หมายเหตุ หากท่านใดที่ต้องการทำบุญ สามารถโอนเข้าบัญชีได้ที่ชื่อบัญชี บัญชีสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 347-2-33423-8
              หรือส่งเป็นธนาณัติมาที่ พระอนันต์ อานนฺโท วัดพระธาตุห้าดวง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 (ขอให้วงเล็บมุมซองว่า สร้างโรงเรียน)
              หรือโทรติดต่อได้โดยตรงที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-570244 หรือ 081-6027437
              - ท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพห้องเรียน ห้องละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ติดชื่อเจ้าภาพ) มีจำนวน ๒๐ ห้อง เป็นเจ้าภาพ ๑ ห้องรับพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิปิดทอง ขนาด ๙ นิ้ว ๑ องค์
              - ท่านใดต้องการใบโมทนาบัตร ขอให้เขียนชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง